Home ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟ

ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟ

Ἡ Ὀνομασία

Tό χωριό μας ἔλαβε τό ὄνομα «Λυκοδρόμιον» ἐκ τοῦ παλαιοῦ τουρκικοῦ ὀνόματος «Κούρτ-ἀλάν» πού σημαίνει «τό πῆρε ὁ λύκος».Ἡ παλαιά του ὀνομασία ἦταν «Κούρτ-ἀλάν» ἡ ὁποία καί σήμερα ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται ἰδίως μεταξύ τῶν Μωαμεθανῶν τῶν πέριξ χωρίων. Ἡ σημερινή του ἐπίσημος ὀνομασία εἶναι «Λυκοδρόμιον». Τήν ἔλαβε εὐθύς μετά τήν ἀπελευθέρωση καί τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν ὅτε καί ἐπανδρώθη μέ ἑλληνικόν πληθυσμόν ἤτοι τό ἔτος 1924.


 

  

Ἐδαφολογικά - κλιματολογικά στοιχεῖα

 

Εὑρίσκεται δυτικῶς τῆς Ξάνθης καί ἐπί τῆς ὁδοῦ Ξάνθης–Σταυρου πόλεως–Δράμας ἀπέχον ἐξ αὐτῆς 1 χλμ. Ἀπέχει ἐκ Ξάνθης 18 χλμ. καί ἐκ τῆς Σταυρουπόλεως 8 χλμ. Ἡ ἔκτασις πού καταλαμβάνει εἶναι ἀρκετά μεγάλη ἐν συγκρίνει μέ τόν ἀριθμό τῶν οἰκιῶν. Δέν δύναται δέ αὕτη νά καθορισθεῖ. Τό ὑψόμετρον εἶναι 340 μ. ἐκ τῆς ἐπιφάνειας τῆς θαλάσσης. Τό ἔδαφος εἶναι ὀρεινό καί ἐπικλινές. Ὑπάρχουν πηγές φυσικοῦ ὕδατος εἰς τά βόρεια του χωρίου καί εἰς ἀρκετήν ἀπόστασιν ἐξ αὐτοῦ. Τό χωρίον ἐξυπηρετεῖται δι’ ὕδατος ποσίμου ἐκ τοῦ ὑπάρχοντος ὑδραγωγείου καλύπτον τάς ἀνάγκας τοῦ χωρίου ἐπαρκῶς. Ὑφί σταται δέ καί ἀρδευτικόν δίκτυον καλύπτων τάς ἀνάγκας τῆς καπνοκαλλιεργείας. Τό κλίμα εἶναι πάρα πολύ ὑγιεινό λόγω τοῦ ὑψομέτρου τό ὁποῖον ἔχει. Ξηρό τούς χειμερινούς μήνας καί δροσερό τό καλοκαίρι. Ἡ βλάστησις εἶναι πλούσια καί ὅλη ἡ πέριξ περιοχή εἶναι δασώδης ἰδίως ἐκ δένδρων δρυός. Τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ χωρίου εἶναι ὅτι αἱ οἰκίαι εὑρίσκονται εἰς μεγάλην ἀπόστασιν μεταξύ των μέ ἀποτέλεσμα νά παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.

 

Ἀσχολίαι κατοίκων προϊόντα

 

Οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου ἀσχολοῦνται κυρίως μέ τήν καπνοκαλλιέργεια, λόγω τῆς φύσεως τοῦ ἐδάφους, καί μέ τήν ἀγελαδοτροφίαν.Ἄλλοτε ὑπῆρχαν πάρα πολλά αἰγοπρόβατα, σήμερον δέ, δέν ὑπάρχει οὐδεμία τοιαύτη μονάς. Ἡ ποιότης τῶν παραγομένων καπνῶν «μπασμά» εἶναι ἡ καλυτέρα τῆς περιοχῆς διά τοῦτο καί ἐπιτυγχάνονται αἱ καλύτεραι τιμαί ἀγορᾶς. Ἐπίσης καί ἡ ποιότης τοῦ παραγομένου κρέατος μόσχων εἶναι ἀρίστη. Ἀριθμοῦν σήμερον ἐν τῷ χωρίῳ περί τάς 200 ἀγελάδας. Ὑφίσταται ἐπίσης καί κτηνοτροφική μονάς τῆς δυνάμεως τῶν 2000 ὀρνίθων. Ἀσχολοῦνται ἀκόμη, εἰς ἕνα μικρό ὅμως βαθμό, καίμέ τήν ὑλοτροφίαν. Ἄλλοτε ἦτο πολλήν ἀνεπτυγμένη αὕτη καί ἠσχολοῦντο πολλοί κάτοικοι, σήμερον ὅμως ἔχει περιορισθεῖεἰς τό ἐλάχιστον λόγω ἐλλείψεως χειρῶν.

  

Πληθυσμός

 

Κατοικήθη τό πρῶτον τό 1924 ἄγνωστον ἀπό πόσους κατοίκους. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου ἕως τοῦ ἔτους 1968 ἀνήρχοντο εἰς 350 περίπου. Σήμερον ὑπάρχουν ἐν τῷ χωρίῳ (1973) περί τά 115 ἄτομα. Ἡ μείωσις αὐτή ὀφείλεται εἰς τήν μετανάστευσιν εἰς Δ. Γερμανίας καί εἰς ἄλλας πόλεις του ἐσωτερικοῦ (Ξάνθη - Θεσ/νίκη, κτλ.). Συνεχῶς ὁ ἀριθμός τῶν κατοίκων κατέρχεται αἰσθητῶς καί ἐπικινδύνως μέ ἀποτέλεσμα νά παρουσιάζει ὄψιν δραματικήν τό χωρίον. Στερεῖται νεολαίας, παντοπωλείου, καφενείου, περιπτέρου, κλπ.

 

Σύνθεσις πληθυσμοῦ - Γλωσσικόν ἰδίωμα

 

Οἱ κάτοικοι εἶναι ἅπαντες πρόσφυγες ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας, Πόντου καί Ρωσίας. Ὑπό τῶν νέων ὁμιλεῖται ἡ καθαρή ἑλληνική γλώσσα ἐνῶ εὑρέως χρησιμοποιεῖται ὑπό τῶν γερόντων ἡ Τουρκική καί ἐν μέρει ἡ ποντιακή. Ὑφίστανται ἐν τῷ χωρίῳ κάτοικοι ἀγνοοῦντες παντελῶς τήν ἑλληνικήν. 
 

Κατοικία - Θέρμανσις

 

Αἱ κατοικίαι εἶναι τό σύνολον λιθόκτισται παλαιοῦ τύπου ἐνῶ ὑπάρχουν καί τινές πλινθόκτιστοι «πυρῆνες» κατασκευασθεῖσαι ὑπό τοῦ Δημοσίου τήν περίοδον τῆς ἀνοικοδομήσεως. Διά τήν θέρμανσιν χρησιμοποιοῦνται θερμάστραι καυσοξύλων, λόγω δέ τῆς ὑπάρχουσης με γά λης ποσότητος καυσοξύλων, ἡ θέρμανσις εἰς ἀπάσας τάς οἰκίας ὑπερβαίνει τά φυσιολογικά ὅρια θερμότητος. 
 

Θρησκευτικαί πανηγύρεις

 

Καθ’ ἑκάστην 21ην Μαΐου τελεῖται ἐν τῷ χωρίῳ πανήγυρις πρός τιμήν τῶν πολιούχων τοῦ χωρίου Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἡ πα νήγυρις δέν παρουσιάζει οὐδέν τό χαρακτηριστικόν περιορισμένη ἁπλῶς εἰς τήν τέλεσιν τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας. Καί τοῦτο λόγω τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ τῶν κατοίκων.

 

Ἱστορικά γεγονότα - Ἱστορικαί ἐπέτειοι

 

Ἀπό τή στιγμή τῆς κατοικήσεως τοῦ χωρίου ἕως τό 1940 τό χωρίον ἔζησε ἐν εἰρήνη. Τό 1940-1941 μέ τήν κήρυξιν τοῦ πολέμου καί τήν εἰσβολήν τῶν Γερμανῶν καί Βουλγάρων, οἱ κάτοικοι ἐγκατέλειψαν τό χωρίον καί ἔφυγον εἰς διάφορα μέρη τῆς Θράκης καί τῆς Μακεδονίας ἀφήνοντες τά ὑπάρχοντά των εἰς χείρας τῶν κατακτητῶν. Κατά τήν περίοδο αὐτή εὗρον τήν εὐκαιρίαν διάφοροι Μωαμεθανοί τῶν γειτονικῶν χωρίων νά προβοῦν εἰς λεηλασίας τῶν ἐγκαταλειφθέντων περουσιών. Οἱ κάτοικοι ἐπέστρεψαν σταδιακῶς ἀπό τό 1941 ἕως τό 1945.Κατά τό διάστημα αὐτό ὁλόκληρος ἡ περιοχή εὑρίσκετο ὑπό Γερμανοβουλγαρικήν κατοχήν. Ἐφονεύθησαν κατά τήν κατοχήν 3 ἄτομα ἀπό τούς Βουλγάρους. Ὁ συμμοριτοπόλεμος συνεπλήρωσε τήν καταστροφήν μέ τόν πυρπολισμό τῶν οἰκιῶν. Οἱ κάτοικοι καί πάλιν ἐγκατέλεψαν τάς οἰκίας των καί κατέφυγον εἰς Ξάνθην καί Σταυρούπολιν. Δύο ἀπό τούς κατοίκους ἐφονεύθησαν καί 16 συνελήφθησαν αἰχμάλωτοι μεταφερθέντες εἰς τό παραπέτασμα. Ἐξ αὐτῶν ἐπέστρεψαν 13, παραμένουν δέ 3 εἰς τήν Βουλγαρία καί Ρουμανία. Ἀπό τήν δεύτερη «προσφυγιά» ἐπέστρεψαν μετά τριετίαν εὗροντες ἀντί χωριοῦ σωρούς ἐρειπίων. Τό κράτος ἐνίσχυσε τούς κατοίκους νάκατασκευάσουν τάς οἰκίας των ἀκριβῶς στίς παλιές θέσεις ὅπου εὑ ρίσκοντο προηγουμένως. Ἔκτοτε ζοῦν ἐν εἰρήνη καί ἡσυχία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


1
2
3
4
5
6
7
8

 

 

 

Phoca Gallery